Burmasheva N.V. Prosviryakov E.Yu. Convective layered flows of a vertically whirling viscous incompressible fluid. Velocity field investigation // Vestnik Samarskogo Gosudarstvennogo Tekhnicheskogo Universiteta, Seriya Fiziko-Matematicheskie Nauki. 2019. Vol. 23. No. 2. P. 341-360. DOI: 10.14498/vsgtu1670.
WoS  Scopus  in Russian