Titov V.G. Zalazinskiy A.G. Kruchkov D.I. Nesterenko A.V. Multi-Criteria Optimization by the “Ideal Point” Method of Raw Material Composition for Composite Blank Manufacturing // Izv. Vuzov Poroshk. Metallurgiya i funkts. pokrytiya. 2019. No. 2. P. 49-56. DOI dx.doi.org/10.17073/1997-308X-2019-2-49-56.
РИНЦ  in Russian